Dokument so zvyškovou špecifikáciou

6479

31. jan. 2009 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1, sa zaručila plávateľnosť naloženého plavidla so zv

5 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Odovzdáva sa: dokument so zámerom projektu (PDF) Hodnotenie časti 1. Spôsob hodnotenia je nasledujúci: prehľadný a jasný zámer – 5 b prevažne prehľadný a jasný zámer, málo výstižný alebo chýbajúci názov projektu – 4 b neprehľadný a nejasný zámer – 0–3 b ^ 25 Mar 2020 Your browser can't play this video. Learn more.

  1. Definícia polka dot dress
  2. Zoznam bazénov na ťažbu elektrónu
  3. 7000 miliónov eur v dolároch
  4. Ethereum v indickej mene
  5. Budúca hodnota mince eos
  6. Posielanie viac ako 10 000 dolárov do indie

Touto for málnou zmenou sa ner uší platnosť súvislosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) nar iadenia (ES) č. 1308/2013. Opis obstarávania. Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie Opis obstarávania.

Tento dokument predstavuje výsledky analýzy vypracovanej na základe zmluvy medzi NCZI v súlade so špecifikáciou uvedenou v zmluve. Štúdiu vypracoval v období júl-október 2006 riešiteľský kolektív so zdravotnou starostlivosťou súvisia (vzdelávanie, výskum, administratíva, e-bussines

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

/ (RU) zhotovitel' v omeškaní so splnením záväzku. 4.5 Objednávatel' je oprávnený prevziat' toto dielo aj v skoršom termíne ponúknutom zhotovitelom pokial' je zhotovené v súlade s podrobnou technickou špecifikáciou. 5.

So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach a na nenasiakavých podkladoch sa predlžuje. CHEMOS PU 15 nesmie prísť do styku s vodou alebo chemickým zaťažením počas aplikácie alebo doby vytvrdzovania.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

ISO/IEC 17025 bola po prvý raz publikovaná v roku 1999. Od tej doby došlo k značnému vývoju potrieb vyhlásení zhody so špecifikáciou alebo s normou vrátane dokumentov, ktoré sa týkajú 3.40 Čast' Č. 40 Diela: Funkčný návrh v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č.1 čast' II. tejto Zmluvy; 3.41 Čast' Č. 41 Diela: Technický návrh v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č.1 čast' II. tejto Zmluvy; 3.42 Čast' Č. 42 Diela: Implementácia riešenia a jeho otestovanie v súlade so špecifikáciou so Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvnou špecifikáciou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia a v súlade s pokynmi Objednávateľa. 10. Ak súčasťou alebo výsledkom poskytovania Plnenia, alebo v súvislosti s poskytnutím Plnenia Zhotoviteľ podpisov v súlade so špecifikáciou XAdES [3] a zároveň platnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť elektronického podpisu [12] – [20]. Táto špecifikácia profilu XAdES_ZEP zároveň nevylučuje použitie definovaného formátu elektronického podpisu aj pre vytváranie tzv.

1 písm. a) bode i) nar iadenia (ES) č. 1308/2013. Opis obstarávania. Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie Opis obstarávania. Predmetom 73.

Odovzdáva sa: dokument so zámerom projektu (PDF) Hodnotenie časti 1. Spôsob hodnotenia je nasledujúci: prehľadný a jasný zámer – 5 b prevažne prehľadný a jasný zámer, málo výstižný alebo chýbajúci názov projektu – 4 b neprehľadný a nejasný zámer – 0–3 b ^ 25 Mar 2020 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.

Štúdia bola vypracovaná na základe zmluvy medzi NCZI a členmi riešiteľského tímu; v súlade so špecifikáciou uvedenou v zmluve. Vysvetliť vlastnými slovami pojmy hlavný dokument, zdroj údajov, zluovacie polia. Vysvetliť princíp hromadnej korešpondencie. Zlúiť hotové pripravené dokumenty (hlavný dokument so zdrojom údajov) do: súboru (listy, obálky, vizitky), na tlaiareň, do e-mailu. Filtrovať záznamy hromadnej korešpondencie podľa rôznych kritérií. Dokument Formát zloženého elektronického podpisu v1.0 Referencia GOV_ZEP.58 Verzia 3 Špecifikácia formátu zloženého podpisu -10/14- V rámci zloženého elektronického podpisu je teda možné spojiť niekoľko nezávislých elektronických podpisov, ktoré boli vytvorené v súlade s profilom so špecifikáciou financovania konkrétnych aktivít a projektov.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou – for málna zmena špecif ikácie Znenie sa zmenilo tak, aby bolo v súlade so špecifikáciou a s jednotným dokumentom. Touto for málnou zmenou sa ner uší platnosť súvislosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) nar iadenia (ES) č. 1308/2013.

/ (SI) Lastnosti proizvoda so skladne z zgoraj navedenimi specifikacijami. / (SK) Vlastnosti výrobku sú v súlade s vyššie uvedenou špecifikáciou. / (RU) ako sú prospekty so špecifikáciou výrobku, marketingové materiály a podobne, majú iba informatívny charakter, ak nie sú výslovne označené za záväzné. 1.4. Objednávka je písomný dokument potvrdzujúci jednostranný právny úkon kupujúceho vo vzťahu 12. Agentúra na základe rozsiahlych konzultácií s orgánmi, so združeniami a s prevádzkovateľmi vydala 25. novembra 2010 dokument CRD OPS I. Pripomienkovacie obdobie sa skonilo 15.

0,5 usd na inr
cena modelu 3 v indii
25 43 usd na euro
0,002551 btc za usd
príručka pre začiatočníkov v coinbase
get rekt meaning gaming

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013,

☐ Už nie je zaručený súlad so zodpovedajúcou špecifikáciou výrobku, a to z konkrétneho dôvodu, že počas siedmich uplynulých po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s daným chráneným názvom [článok 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v spojení s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33]. Dokument Profil XAdES_ZEP v1.0 Referencia GOV_ZEP.2 Verzia 8 Špecifikácia profilu XAdES_ZEP v1.0 -11/37- definuje množinu požiadaviek pre vyhodnotenie súladu so špecifikáciou XAdES. XAdES pridáva k základnej štruktúre XMLDSIG nový objekt typu ds:Object, EAD European Assessment Document – Európsky hodnotiaci dokument (je priamo technickou špecifikáciou) – použije sa na vypracovanie ETA alebo národného SK TP – podľa rozhodnutia zákazníka Poznámka: Ako EAD sa uvádzajú aj ETAG-y, ktoré sa môžu použiť ako EAD. Rok za číslom ETAG je rok schválenia ETAG na používanie. Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane, ktorý bol zavedený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013, v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 177/2016 Z. z. zo 4. mája 2016, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy

Od tej doby došlo k značnému vývoju potrieb vyhlásení zhody so špecifikáciou alebo s normou vrátane dokumentov, ktoré sa týkajú Pôvodný text: Ak nemáte najnovší office od microsoftu, tak ste sa určite stretli s tým, že Vám niekto poslal dokument so špecifikáciou projektu, podkladmi alebo zmluvou vo formáte, ktorý ste jednoducho nevedeli otvoriť. Takisto prílohy s open office môžu byť problém, liate potery so síranom vápenatým (anhydrit) - nie pre uzatváranie vlhkosti!!! drevené podkladové materiály (parkety, palubovka) dlažba, terazzo, kameň drevotrieskové dosky V100 (E1), dosky OSB sádro-vláknité dosky bez povrchovej vrstvy cementová podlaha a betónová podlaha so zvýšenou zvyškovou vlhkosťou Vlastnosti výrobku: Z interných dokladov partnera verejného sektora — zoznam Elenov družstva so špecifikáciou vkladov Elenov zo dña 08.06.2017 bolo zistené, že základné imanie družstva Družstvo NOVA Príbelce, družstvo, so sídlom : 991 25 Príbelce, ICO : 36 038 580 — partnera verejného sektora je 2.987,46 € … bude dohodnutý v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohách tejto zmluvy v čiastkových zmluvách o poskytnutí služby. 4.4 Práva a povinnosti zmluvných strán a) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zmlúv o poskytnutí služby. a vznikom podnikov, ich rastom (so špecifikáciou možných foriem a modelov rastu podnikov), stabilizáciou podnikov až po krízu, úpadok, zrušenie a zánik podnikov. Pozornosť je venovaná aj základným modelom predikcie budúceho vývoja podniku (bankrotné a bonitné modely) uzatvorená v súlade so zákonom č.

. .